Algemene voorwaarden Sà-nùk

L. Fransen handelend onder de naam Sa-nuk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71754237 en is gevestigd aan de Outshoornstraat 31 (5622 GX) te Eindhoven.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Sa-nuk.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
 7. Producten: De Producten die door Sa-nuk worden aangeboden zijn kleding en sieraden (zoals armbanden, ringen en oorbellen), tassen, sjaals en woonaccessoires.
 8. Overeenkomst: De koopovereenkomst die strekt tot de verkoop en levering van Producten welke door Koper gekocht zijn van Sa-nuk.
 9. Website: De website die Sa-nuk gebruikt is: https://sa-nuk.nl/.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Sa-nuk en iedere Overeenkomst tussen Sa-nuk en een Koper en op elk Product dat door Sa-nuk wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sa-nuk aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Sa-nuk zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Sa-nuk is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Sa-nuk gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Sa-nuk is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Sa-nuk het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Sa-nuk gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Sa-nuk niet binden. Afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Sa-nuk kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeldt in het Aanbod van Sa-nuk zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sa-nuk niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Sa-nuk gedaan worden via de website, via e-mail en/of social media.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Sa-nuk, zal Sa-nuk de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is Sa-nuk daaraan niet gebonden.
 5. Sa-nuk is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Koper zijnde een Bedrijf is uitgesloten van het herroepingsrecht. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn zijn herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is zal Koper zorgvuldig omgaan met Producten en de verpakking. Koper zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de (eventuele )werking van het Product vast te stellen. De directe kosten met het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Producten die wegens hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden, zoals oorbellen, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Sa-nuk zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Sa-nuk het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sa-nuk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Sa-nuk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sa-nuk zijn verstrekt, heeft Sa-nuk het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Sa-nuk niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Sa-nuk, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Sa-nuk kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Sa-nuk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Sa-nuk is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sa-nuk bekend was.
 7. Koper vrijwaart Sa-nuk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Sa-nuk of er door andere omstandigheden buiten de macht van Sa-nuk enige vertraging ontstaat, heeft Sa-nuk recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Sa-nuk schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Sa-nuk gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Sa-nuk of een externe vervoerder is Sa-nuk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Sa-nuk gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Sa-nuk ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Sa-nuk een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. Sa-nuk is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Sa-nuk is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Sa-nuk behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 6A Verpakking en transport

 1. Sa-nuk verbind zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Sa-nuk erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na ontdekking schriftelijk aan Sa-nuk te worden gemeld op hello@sa-nuk.nl Koper heeft hiertoe een termijn van veertien dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen veertien dagen na levering na ontdekking te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sa-nuk op de wijze zoals door Sa-nuk aangegeven.
 5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Sa-nuk, conform de retourinstructies van Sa-nuk. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 7. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Sa-nuk te wijten is, zal Sa-nuk na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering kan niet verhaald worden op Sa-nuk.

Artikel 8 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven of andere invloeden van buiten zoals veranderingen in fiscale en/of andere wet- en regelgeving.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Sa-nuk geen invloed heeft, kan Sa-nuk deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen eventueel schommelen.

 

Artikel 9 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven betalingsmethode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Sa-nuk. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Sa-nuk een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Sa-nuk gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Sa-nuk op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Sa-nuk heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Sa-nuk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Sa-nuk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning door Koper zijnde een Consument om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Sa-nuk zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Sa-nuk aanvullende of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Sa-nuk geleverde zaken, blijven eigendom van Sa-nuk totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Sa-nuk gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Sa-nuk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Sa-nuk haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Sa-nuk of door Sa-nuk aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sa-nuk zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Sa-nuk heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Sa-nuk. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Sa-nuk zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Sa-nuk worden vergoedt door Koper.

Artikel 11 Garantie

 1. Sa-nuk staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Sa-nuk.
 2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Sa-nuk is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Sa-nuk de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Sa-nuk, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Sa-nuk te retourneren en de eigendom aan Sa-nuk te verschaffen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sa-nuk, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
 5. Koper dient de Sieraden niet te laten vallen of te stoten. Bij gebreke hiervan komt de garantie te vervallen.
 6. Eventuele versterkte garanties door Sa-nuk komen te vervallen in geval van doorverkoop.

Artikel 12 Gebruiksvoorschriften Sieraden

 1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Sa-nuk op te volgen.
 2. Koper dient de sieraden zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de sieraden in het meegeleverde verpakking te worden bewaard.
 3. In verband met de materialen dient de Koper niet met Producten te gaan zwemmen, douchen, sporten en/of slapen. Ook dient Koper rekening te houden met (schadelijke) stoffen van make-up, parfum, verzorging- en reinigingsproducten die de sieraden kunnen aantasten, beschadigen en/of verkleuren. Indien Koper in deze situaties de sieraden draagt, kunnen de sieraden kleur verliezen, schade oplopen of op een andere manier aangetast worden. In geen van deze gevallen heeft Koper recht op gratis herstel of reparatie en vervalt de garantie.
 4. Koper en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten.
 5. Een Koper kan ten gevolge van een hogere zuurgraad (van nature of door alcohol- of medicijngebruik) van haar huid eerder verkleuringen van Producten veroorzaken. Hiervoor is Sa-nuk in geen geval aansprakelijk.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Sa-nuk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Sa-nuk bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Sa-nuk gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Sa-nuk bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sa-nuk op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Sa-nuk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Sa-nuk behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Sa-nuk leidt tot aansprakelijkheid van Sa-nuk jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Sa-nuk in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid van Sa-nuk is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Sa-nuk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Sa-nuk is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Sa-nuk levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Sa-nuk is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Sa-nuk is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Sa-nuk staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sa-nuk verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Sa-nuk vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sa-nuk binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sa-nuk.
 8. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 Overmacht

 1. Sa-nuk is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Sa-nuk, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Sa-nuk zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Sa-nuk en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Sa-nuk buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Sa-nuk heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sa-nuk zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver Sa-nuk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sa-nuk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Sa-nuk verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper en/of een door Koper aangewezen Derde wordt verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Sa-nuk berusten uitsluitend bij Sa-nuk en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Sa-nuk rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sa-nuk. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Sa-nuk opgeleverde zaken, dient Sa-nuk expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sa-nuk rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Sa-nuk en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Sa-nuk op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Sa-nuk zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Sa-nuk niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Sa-nuk en Koper ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

 1. Sa-nuk gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Sa-nuk de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan op hello@sa-nuk.nl.
 2. Indien Sa-nuk op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of Producten van Sa-nuk of anderszins klachten heeft over de Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hello@sa-nuk.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sa-nuk de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Sa-nuk zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Sa-nuk en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Sa-nuk heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Sa-nuk en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Oost-Brabant, Locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.